KONKURS PLASTYCZNY NA MASKOTKĘ ZAMKOWĄ

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z Powiatu Oleśnickiego na maskotkę naszego Zamku!
Zasady konkursu są bardzo proste:
1. Wybierz jedną z sugerowanych postaci, która Twoim zdaniem powinna być inspiracją maskotki Zamku Książąt Oleśnickich:
a) rzeźba Jana Podiebrada
b) rzeźba Tarczownika
c) rzeźby lwa z wieży zamkowej
2. Na tej podstawie narysuj lub namaluj zamkową maskotkę.
Jury konkursu składające się z przedstawicieli organizatora konkursu wybierze spośród nadesłanych prac 3 najlepsze,
4. Następnie 3 wybrane propozycje zostaną poddane głosowaniu (poprzez emotikony) na Facebooku Zamku Książęcego w Oleśnicy.
5. Propozycja, która otrzyma najwięcej głosów zwycieży i zostanie nagrodzona.

Zwycięska praca nie jest wiążąca dla zarządcy Zamku. Konkurs ma charakter edukacyjno-popularyzatorski.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do CKiW OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4, Oleśnica do dnia 15 czerwca.

Regulamin konkursu

Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Powiatu Oleśnickiego pod hasłem „Maskotka Zamku Książąt Oleśnickich”. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, z siedzibą Zamku Książęcym w Oleśnicy.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Cele konkursu:
 2. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych młodzieży;
 3. Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego;
 4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy      w zakresie różnych technik plastycznych;
 5. Rozwijanie wyobraźni uczniów.
 • Uczestnicy konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z całego Powiatu Oleśnickiego.

§ 2

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych           z Powiatu Oleśnickiego;
 2. Do konkursu uczniowie przystępują indywidualnie;
 3. Każdy uczestnik może wykonać na konkurs tylko jedną pracę;
 4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach;
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny;
 6. Wymogi formalne:
 7. Wykonanie prac konkursowych:

Uczestnik konkursu wybiera jedną z sugerowanych postaci, która jego zdaniem powinna być inspiracją maskotki Zamku Książąt Oleśnickich:

 1. rzeźba księcia Jana Podiebrada;
 2. rzeźba tarczownika;
 3. rzeźby lwów

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej projekt „zamkowej maskotki” – dowolną techniką plastyczną, np. kredki, farby plakatowe, akwarele, pastele, wycinanki, wydzieranki. Praca powinna być wykonana na papierze w formacie  A3 bez oprawy passe-partout.

Na odwrocie pracy należy umieścić etykietę zawierającą:

 • imię i nazwisko uczestnika konkursu
 • pełna nazwa szkoły do której uczęszcza
 • klasa
 • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Przebieg konkursu:

 1. Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli organizatora konkursu.
 2. Kryteria oceniania prac:
 3. spełnienie wymogów formalnych;
 4. zgodność pracy z tematem;
 5. wartość merytoryczna prac plastycznych;
 6. walory estetyczne;
 7. oryginalność/innowacyjność
 8. Komisja konkursowa spośród wszystkich dostarczonych prac wybierze 3 najlepsze prace spełniające wszystkie kryteria.
 9. Następnie  3 wybrane propozycje zostaną umieszczone na profilu FB Zamku Książęcego w Oleśnicy, aby mogły zebrać głosy Internautów (głosowanie emotikonami). Uczestnik, którego praca plastyczna otrzyma najwięcej głosów zwycięży i zostanie nagrodzona.

Nagrody

 1. Organizator przyzna nagrodę autorowi najlepszej pracy.
 2. Przewiduje się również dyplomy dla laureatów dwóch pozostałych miejsc.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać wraz z załącznikami – karta zgłoszeniowa oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Zamkowa maskotka” do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica  w terminie do 15.06.2024 roku (decyduje data wpływu).

§3

Pozostałe ustalenia

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozdania nagród.
 2. Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami rozstrzyga komisja konkursowa.

Comments are closed.