Deklaracja Dostępności

1. WSTĘP DEKLARACJI

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej - http://zamek-olesnica.pl/

2. DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25.

3. STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Serwis posiada:

 • wygodną, intuicyjną nawigacje,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całej stronę,
 • wszystkie informacje na stronie redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • nagłówki stron wdrożone prawidłowo w całym serwisie,

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • brak narzędzi kontaktowych na stronie (brak wideotłumacza języka migowego)
 • brak informacji dotyczących sytuacji kryzysowej

4. DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5. INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy, adres poczty elektronicznej: ckiw-olesnica@ohp.pl, telefon kontaktowy: 71 314-20-12.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

            Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądającą zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formą tej informacji.

             Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacją żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

              W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

              Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www/rpo.gov.pl/

6. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Zamek Książąt Oleśnickich znajduje się w Oleśnicy, przy ulicy Zamkowej 4, 56-400 Oleśnica, objęty jest ochroną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – ze względów architektonicznych niemożliwe jest dostosowanie go do wymogów osób niepełnosprawnych.

Podmiot zapewnia w budynku informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Podmiot umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Sekretariat Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy znajduje się na parterze budynku – bez barier architektonicznych.

Podmiot nie zastosował w tym budynku rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i nie posiada zainstalowanych urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Podmiot nie zapewnia w siedzibie wolnych od barier poziomych ani pionowych przestrzeni komunikacyjnych.

Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania w inny sposób.

7. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNA:

Podmiot zapewnia w budynku audiodeskrypcję przebiegu trasy zwiedzania Zamku w postaci audioprzewodnika.

   W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w Zamku Książąt Oleśnickich wprowadzono następujące zasady dostępu do usług z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się:

 • kontakt telefoniczny
 • kontakt korespondencyjny
 • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
 • pomoc tłumacza migowego - osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Podmiot nie zapewnia dostępu do środków komunikacji w postaci:

 • przesyłania faksów
 • wykorzystania tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje

         Podmiot nie posiada urządzenia i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth

         Podmiot nie zapewnia na swojej stronie internetowej informacji o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo, informacji w tekście łatwym do odczytania (ETR).

          Informacje dotyczące działalności jednostki dostępne są na stronie internetowej http://zamek-olesnica.pl/

Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: ckiw-olesnica@ohp.pl.